Det gör tjänstebilen till en betydelsefull påverkansfaktor i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Därför startar Initiativet Fossilfritt Sverige ”Tjänstebilsbilsutmaningen” under hösten:

 

Tjänstebilsutmaningen:

 

Ni som antar utmaningen erbjuder eller planerar att erbjuda enbart el-, laddhybrid- eller biogasbilar som tjänste- eller förmånsbilar senast från och med år 2020. Om möjligt vill vi gärna att de som antar utmaningen också fyller i ungefär hur många tjänste- och förmånsbilar de har. Utmaningen riktar sig till företag, kommuner, landsting och organisationer.

Syftet med utmaningen är att snabba på omställningen av den svenska fordonsflottan.

Syftet med utmaningen är att snabba på omställningen av den svenska fordonsflottan och man har valt bilkategorierna el-, laddhybrid- eller biogasbil för att samordna satsningen med regeringens bonus-malus-system.

– Vi tycker det är onödigt att vi skapar en egen definition av vad som är en miljöbil, det finns redan för många definitioner. På detta viset blir det lättare för alla som antar utmaningen att veta vilka bilar vi avser, konstaterar Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

Ska minska oljeberoendet

 

Bonus-malus-systemet, som föreslogs av regeringen i en lagrådsremiss i maj 2017, innebär att inköpspriserna av nya bilar ska differentieras beroende på om de släpper ut mycket eller lite koldioxid. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och därmed bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Bonus–malus-systemet kompletterar de mer generellt verkande drivmedelsskatterna.

Idag utgör gruppen el-, hybrid- och biogasbilar bara ca 5 procent av alla bilar i Sverige och den behöver snabbt bli större om vi ska nå målet med fossilfria transporter 2030. Och eftersom tjänstebilar utgör en så pass stor andel av alla bilar så får det en stor påverkan om alla nya bilar som köps tillhör den gruppen.

 

Ändrat begrepp för miljöbil

 

– Dessutom så säljs ofta tjänste- och förmånsbilar efter 2-3 år och då kommer de ut på den privata marknaden. En bil i Sverige rullar i ca 18 år, så dagens val av tjänstebilar påverkar samhället lång tid framöver, fortsätter han.

Innehållet i begreppet miljöbil har förändrats mycket under åren. Under perioder blir olika typer av drivmedel klassade som miljövänliga och så får de fördelar och antalet som köper sådana bilar ökar rejält. Runt 2007 låg fokus på etanol och biogasbilar, sedan dalade det intresset påtagligt. Sedan kom en dieselboom som varade ett tag men som nu är på stark tillbakagång.

 

Landstinget Väsmanland - Bilpool. Foto: privat

 

Behöver styra upp djungeln

 

Det finns ett flertal definitioner av vad som är att betrakta som en miljöbil vid upphandlingar av olika slag, vilket innebär att ingen egentligen vet vad som gäller idag.

– Vi behöver styra upp i djungeln av olika miljöbilsbegrepp för att få en definition som är hållbar under längre tid och se till att regler och villkor blir långsiktiga. Först då kommer vi kunna skapa rätt incitament för en övergång till fossilfria alternativ. Och jag förordar att "miljöbil" numera är el-, laddhybrid och biogasbilar - alltså de bilar som får bonus vid inköp enligt Bonus-Malus förslaget, konstaterar Svante Axelsson.

Det gäller för att få igång en verklig efterfrågan på den typen av miljöbil.

Han ser även gärna att man slår fast i lag eller regelverk vad som verkligen gäller för att på det sättet få igång en verklig efterfrågan på den typen av miljöbil som regeringen nu definierat i sitt Bonus malus-system.

– Vi jobbar med olika lag- och regelverk nu för att försöka få till det innan vår lansering av Tjänstebilsutmaningen inleds i Vänersborg den 5 oktober. Har vi inte lyckats få till en lagtext eller ett regelverk då kommer vi framföra det som ett av våra starka önskemål.

 

Initiativet Fossilfritt Sverige

 

Fossilfritt Sverige använder utmaningar som ett verktyg för att inspirera företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter.

Initiativet är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. Genom att skriva under deklarationen förbinder man sig att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med. Svante Axelsson är utsedd till nationell samordnare och fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Arbetet består också av att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria samhället och därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen.

 

Konkreta utmaningar

 

Genom att formulera konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer vill de skynda på utvecklingen. Utöver Tjänstebilsutmaningen har de utmaningar som ”100% fossilfria transporter 2030” och ”Solceller på taket”.